About

Event 1
 • วิเชียร พิมพ์รัตน์
  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
Event 2
 • อดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
Event 3
 • พรพิมล ท้าวด่อน
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • รัชนี สายคำวงศ์
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • ยุพาพรรณ สาริราช
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • จงลักษณ์ จรลี
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • ปนัดดา เนียมหมวด
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • จารุณีย์ พรมสีใหม่
  นักวิชาการศึกษา
Event 4
 • มะลิวรรณ บุญวิไล
  ลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการ

Contact

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตามการแบ่งส่วนราชการ ตั้งอยู่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่เขตบริการทั้งสิ้น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล