นายชัยรัตน์ ถนอมสุข

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2