Author - admin_ubon2

ข้อมูลติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ถ.ตระการ-พนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร. 045-482410 ต่อ 111