ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายจรัญ หวานคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายชัยรัตน์ ถนอมสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรัชนี สายคำวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจงลักษณ์ คล้ายคลึง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวยุพาพรรณ สาริราช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายยศธร ไตรรัตนประพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอภิญญา กาสา
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา