ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นางดุจดาว  ศิริวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายพงษ์สยาม  มาสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

placeholder image

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางรัชนี สายคำวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจงลักษณ์ คล้ายคลึง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจารุณีย์ พรมสีใหม่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวยุพาพรรณ สาริราช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

placeholder image

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนรวีร์  ทัศนารมย์
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา